شرکت امین پژوه آذران

فرزعمودی MAHO

مشخصات

MAHO نام دستگاه
 آلمان کشور سازنده
PHILIPS 432 سیستم کنترلی
800mm x حرکت محور
600mm Y حرکت محور
600mm Z حرکت محور
620mm x 900mm اندازه میز
INDRAMAT موتور و درایو
30(ISO 40)  سایز و تعداد ابزار