شرکت امین پژوه آذران

HECKERT CWK 500

مشخصات
فروخته شد

HECKERT CWK500 نام دستگاه
آلمان کشور سازنده
Siemens 840 سیستم کنترلی
800mm x حرکت محور
600mm Y حرکت محور
800mm Z حرکت محور
دو پالت 500mmx 500mm اندازه میز
Siemens موتور و درایو
60 (ISO 50) سایز و تعداد ابزار