شرکت امین پژوه آذران

ماشین سنتر افقی دو پالت MAHO MC800 H

مشخصات

ماشین سنتر افقی د. پالت MAHO نام دستگاه
آلمان کشور سازنده
PHILIPS 532 سیستم کنترلی
800mm x حرکت محور
600mm Y حرکت محور
800mm Z حرکت محور
دو پالت  800mm x  800mm اندازه میز
 INDRAMAT موتور و درایو
80 (ISO 50) سایز و تعداد ابزار