شرکت امین پژوه آذران

اینکودر هوهنر-HOHNER ENCODER

مشخصات:

شرکت سازنده کشور سازنده شماره فنّی وضعیت

HOHNER

ایتالیا PSM 111L0/4096/4096

آکبند