شرکت امین پژوه آذران

اینکودر هوهنر-HOHNER ENCODER

مشخصات:

شرکت سازنده کشور سازنده شماره فنّی وضعیت

HOHNER

ایتالیا EXS-PTM2319001/4096/4096

آکبند